top of page

Spevník.

------Spevník------

 

1./: Glória, glória, glória, glória  in excelsis Deo. :/
Sláva Bohu na výsostiach  a na zemi pokoj ľudom  dobrej vôle.  ®:
Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti, oslavujeme Ťa,  vzdávame Ti vďaky,
lebo veľká je sláva Tvoja, Pane Bože, Kráľ, Kráľ nebeský,  Boh Otec všemohúci. ®:Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca: Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu, Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. ®: Veď len Ty si Svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen, amen, amen. ®:

 

 

2./- R1: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš: "Mám ťa rád," tam sa večer ponáhľam. Tam, keď tak stojím v tichu sám a Tvoj pokrm prijímam , tam sa večer modlievam. 1.Odpusť, že zrádzam Tvoje slová,  odpusť, že nepodávam pohár, odpusť, že som dnes brata urazil.  Odpusť, že nedúfal som v Teba, odpusť, že myslím len na seba, odpusť mi Pane lásku nevernú. R1:  2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova, vďaka, že poznám Tvoje slová, vďaka, že môžem opäť začínať. Vďaka za bratov aj za sestry, vďaka , že poznám koniec cesty, vďaka, že som sa vôbec narodil.   R2: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš: "Mám ťa rád," tam sa večer ponáhľam. Tam som tak šťastný a nie sám, veď k nám všetkým prichádzaš, v láske všetkých objímaš.

 


3./- 1. Priateľ, poď s nami, náš Pán ťa dnes  volá, hostinu chystá, má miesto pre teba tiež.®: /: Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes  volá, hostinu chystá,  má miesto aj pre nás. :/  1. On  pozýva všetkých na svoju hostinu.  On  hľadí na srdce, na lásku a vieru.® 2. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných, On štedro nás sýti a robí podobných. ® 3. On v láske pre šťastie nám seba rozdáva, tu pokoj si nájde aj duša boľavá.®

 


4./- ®: /: Prichádzame k Tebe  Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. :/  1. Za všetky Tvoje slová,  Ti ďakujeme. Za všetky plody zeme,  Ti ďakujeme. A tiež za prácu,  za radosti života Ti ďakujeme.  2. Za všetky Tvoje slová Ti ďakujeme. Že si nám dal život, Ti ďakujeme. A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme.

 

 

5./- 1. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta. Otvor môj zrak nech vidím. Krásu lásky, v ktorej srdce Ti spieva. Veď láska a moc Ti patrí. ® /:Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať. Prišli sme Ti vyznať. Si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý,  dokonale nádherný ku nám.:/ 2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca,  slávnejší nad nebesá. Ponížil sa, prišiel na Zem, čo stvoril,  vzdal sa slávy z lásky k nám. ® /:Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú Ťa môj hriech stál:/ ®

 

 

6./-Poď, teraz je čas vzdať chválu  Poď, srdce svoje mu s láskou daj. Poď, taký, aký si, chváľ ho.  Poď, predstúp pred kráľa, príjme ťa. Tak poď  R: |: Každý jazyk v ten deň vyzná, Ty si Pán,  Každý Ti raz úctu vzdá  Tým, čo teraz s láskou Ťahľadajú, Ty poklad vzácny dáš :| Tak poď

 

 

7./- My kráčame s radosťou za Pánom Ježišom. On vedie nás milosťou pozemským životom. ® Poďme za ním všade, kde vedie nás, On je verný Pán a Spasiteľ náš. 2. On duše naše sýti, On dáva večný mier. On miluje ťa v žití, poď s Ním a Jemu ver. ® 3. My svoje verné srdcia Ježišovi dáme. V radosti a v súžení len Jeho vzývame. ® 4. My chceme kráčať za ním po ceste zbožnosti. Ježiša nasledovať, vyprosiť milosti. ®

 

 

8./-Všade tam kde sú , ľudia zídení v mene Ježiš, v láske zjednotení. Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný. Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. ® Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní, svojmu Bohu spievame a hráme. pieseň spasených:/

 

 

9./- 1. Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé, nech nám z úst znejú zvolania jasavé. Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých mužov, žien, detí, nech jasá svet celý. /: Lebo Pán je živý, lebo  Pán je živý, žije v nás, žije v nás, :/ žije v nás. 2. Otvor srdce, otvor oči , Pán je tu v sláve a moci. Život svoj pre teba dal, cestu spásy ukázal. Vykroč vpred zanechaj žiaľ, čo ti život útrapmi dal, Vykroč vpred a oslavuj, tancuj spievaj len sa raduj. ®

 

 

10./- 1.Ty si nás vytrhol Pane, z pút hriechu i od seba samých a Kristus,  stanúc sa bratom, nás naučil denne volať k Tebe: ®/:Abba Otče,  Abba Otče.  Abba, Abba Otče, Abba Otče.:/ 2. Cirkev je ako strom života, ktorý má korene vo večnosti. On preniká našu všednosť a zjavuje všetkým ľuďom seba. ® 3. Boh hojným darcom je života, On oslobodil všetkých od smrti. On privinul si nás k sebe, tak sme sa stali jeho deťmi. ®  4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina. Tú pravdu nič nezatemní, bo teraz už nastala jej hodina. ®

 

 

11./- R: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. 1. Sám si Pane znášal, ťarchu našich vín. Sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.  R: 2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého, pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.  R: 3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín. Krista vždy nasledovať, chcem ísť stále s Ním.  R:

 

 

12./- 1. Prijmi tieto naše dary Pane,  ukry sa vo víne a v chlebe. Nech sa naša  túžba skutkom stane,  tieto dary nesieme z lásky ku Tebe.  2. Táto obeť je obetou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť. Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, Teba, Pane, nemôže nikto nahradiť.

 

 

13./- 1. Nesieme, Pane, chlieb a víno. Nesieme celý život náš. Nesieme, Pane, chlieb a víno a hľadáme Tvoju tvár, Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár.

 

 

14./- 1. Dnes chcel by som Ti dať to, čo v srdci mám, dávam na oltár k tvojim nohám kráľov Kráľ. Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv, Už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať. R: /:Dávam všetko, to čo mám, Tebe Kráľ. :/ 2. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám a všetky bohatstvá za smeti pokladám, chcem poznať Teba Kráľ, slávu mena ktoré máš, tá radosť nekončí, aj keď s Tebou trpieť mám.

 

 

15./- 1. Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo z mnohých zrniek pšeničných pochádza. Víno, čo sa krvou Ježišovou stalo, z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.  R: /: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky, nech nás spojí sila Jeho lásky. Jak kalich, čo objal kvapky vína, tak aj Cirkev svätá nás objíma. :/ 2. Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca stratené ovečky, ktoré hynú.  Zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili v Tvojej láske jedinú rodinu.  R: 3. Na ramená vezmi dobrý Pane tých, čo s nami ísť už nedokážu. A nech zjednotenia všetkých div sa stane, vrúcne prosme, vyslyš prosby naše.  R:

 

 

16./ - R: /: Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary,  prosíme. :/  1. Mám prázdne ruky, Pane,  že skutkom som ich nenaplnil. Mám ťažké nohy, Pane , k blížnemu som sa nepriblížil.  R:  2. Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil. Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.  R:  3.Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil. Mám veľkú túžbu, Pane, bys' láskou srdcia nám naplnil.  R: 

 

 

17./- 1. Túžim priniesť na oltár, život čo v sebe mám,tvojou láskou zlomený, chcem ťa chváliť môj Pán. Chcem ti vydať práve dnes, každú časť života, viem, že prijmeš každý dar, zlomeného srdca. ®: Povedz čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem? Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš viac nemám slov, pieseň doznieva tiež, aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť čo, mám, svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán. 2. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj. R:

 

 

18./- 1. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako ako plod zeme a práce našich rúk, aby sa nám stal chlebom života. ® /: Zvelebený Boh, zvelebený Boh, zvelebený Boh, naveky. :/ 2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti, prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce našich rúk, aby sa nám stal duchovným nápojom. ®

 

 

19./-1. Zvelebený si, Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme. Zvelebený si, Bože naveky, chlieb Ti tu priná ša me. 2. ...víno Ti prinášame. 3. ...dary Ti prinášame.

 

 

20./-1. Všetko ti dávam Najvyšší, všetko ponúkam môj Pán, z lásky dary prinášam, s láskou kladiem na oltár, kladiem na oltár. ® Môj Boh si ty, môj Pán večný, chcem ťa chváliť, tvojim byť. Ty síl mi daj, tvoj pokrm lieči, ostaň vždy so mnou, môj Pán. 2. Tajomstvo lásky, spásy dar v chlebe, víne podávaš, za to Otče vďačíme,žehnaj celý život náš,celý život náš.®Môj Boh si ty.

 

 

21./- 1. Dnes dávaš všetko, čo máš. Našiel si lásku a tak ju stráž. Boh klope na dvere, kým svet spí, On aj v noc i bdie a dnes aj ty bdieš s Ním.   2.Láska je úsmev a plač, Smútok a strach náhle zmýva dážď. Cítiš, že Boh je tak blízko nás, Cítiš, že s Ním si stále viac svoj. Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, Krásnych dní.   R: Až do konca dní, On chráni ťa láskou. Dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj.  Až do konca dní ma k človeku blízko, S Ním nikdy nie si sám.  /:Až do konca dní:/  3.Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár. Vieš, že ťa nezlomia, kým si s Ním, Neboj sa ísť, On vie čo s tým. Boh ti práve dal...

 

 

22./- 1. Ježiš, Ty máš meno najkrajšie, Ježiš, počuješ moje volanie.  Ó, Ježiš, zdvihneš ma vždy, keď upadnem, v Tvojej sile verný zostanem.  2. Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane, Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne. Ó, Ježiš, zobral si moje trápenie, Tvoje meno je mi najdrahšie.  3. Ježiš, Ty si Kráľ a prichádzaš, Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš. Ó, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam, že svoj život v Tvojich rukách mám.

 

 

23./- 1. Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou. R: Ó Pane, aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje meno. Svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s Tebou nový chcem začať lov. 2. Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné pracovať s Tebou i čisté srdce. R:  3. Ty chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal, samotu duše i kvapky potu. R:  4. Pane, ideme spolu s Tebou loviť srdcia na moriach ľudských do siete pravdy, života, lásky. R:

 

 

24./- 1. Pane, som tak rád, že som už tvoj, pevne drž ma chráň, keď hrozí boj. R/: Pane mám Ťa rád, lebo ty mňa tiež svojou veľkou láskou miluješ. :/ 2. Pane, keď som sám, ty pri mne stoj, cestou života mi svetlo stroj. R: 3. Svoje srdce dnes, ti venujem, dávam na oltár, čo dlhujem.  R: 

 

 

25./-1. Tebe patrí chvála a sláva, pozdvihnime svoje ruky, a chválme sväté meno. R: /: Lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty. 2. Spievame ti s láskou a úctou, máme srdcia plné vďaky za to, že sme tvoje deti. R: 3. Chceme ti vždy slúžiť a hlásať, že si nám dal svojho Syna, ktorý naše hriechy sníma.

 

 

26./ - 1. Nech Tvoj Duch preteká ako rieka mohutná, nech Tvoj Duch preteká ako rieka mohutná. 2. A rany uzdraví ako rieka mohutná, a rany uzdraví ako rieka mohutná. 3. A bolesť odplaví ako rieka mohutná, a bolesť odplaví ako rieka  mohutná. 4. Pokojom naplní ako rieka mohutná, pokojom naplní ako rieka mohutná. 5. Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná, nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná.

 

 

27./- 1. /: Hosana, hosana, hosana na výsosti. :/  R: Vyvyšujeme ťa, (ó, aleluja)  Ježiš, vzývame ťa, (ó, aleluja) všetci chválu ti vzdávame, hosana na výsosti. 2. /: Sláva, sláva, sláva Kráľovi kráľov. :/ R:

 

 

28./- 1. Jak úžasná musí tá láska byť, keď prišla k nám s rajom sa rozdeliť, dať novú vlahu púšti spálenej, priblížiť nám nebo tak vzdialené. 2. Neba krásy opúšťaš kôli nám, nemusel si, a predsa chcel si sám, tvár priateľskú si nikde nevidel, keď s krížom sám si k popravisku šiel. 3. Tam miesto nás život si položil, vraciaš sa zas, aby som večne žil, viem Pane, dávaš sa nám z lásky dnes, pomáhaš nám i naše kríže niesť.

 

 

29./-1. Jednej noci slzy moje zotrel z očí mi Ježiš a povedal mi netráp sa, ja pri Tebe stojím. Ja som prišiel na tento svet, priniesť svetlo a lásku, ukázať cestu k Otcovi, dať Vám nový život. R: Povedz ľuďom  že mám ich rád, že sa o nich vždy starám. A keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám. 2. Nezabudnem na tú chvíľu, keď ma našiel môj Ježiš a povedal mi, Poď ku mne, ja som pravý život. Zachránil som Vás z moci tmy, keď som umrel na kríži, aby ste žili vo svete v láske môjho Otca. R:

 

 

30./- 1. Bless the Lord my soul and bless his holy name. Bless the Lord my soul, He rescues me from death. Pána chváliť chcem , on večné meno má , Pána chváliť chcem on život za mňa dal.

 

 

31./- 1.|:Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás,  Boh je tak blízko nás,  Boh je v nás.:| |:Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska, čo prišla k nám, Ty si ma z hriechu vykúpiť chcel – Emanuel.:|

 

 

32./- 1. Zvelebujte Pána,  ľudské srdcia ako zvony. Padni na kolená pred ním,  človek ubiedený. R: On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.  2.U jeho nôh padni v prah, lebo je Boh všemohúci. R:  3. Nemá hraníc jeho múdrosť svätý,  svätý, plný lásky.

 

 

33./-®: El Šadaj, El šadaj, El elione Adonai, večné meno Pane máš, ku nám v sláve prichádzaš. El šadaj, El šadaj, El elione Adonai, od vekov až naveky El šadaj. 1. Viem že Ty si Syna dal, On hriechy na kríži sňal, obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán. Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné, z hriechov našich oslobodíš nás.® 2. To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil. Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil. Veľká je moc Pánova,veľká láska Kristova,dokonané je pre nás,dokonané je pre nás.

 

 

34./-1. Boh je Láska a zákon lásky nám On dal, miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám.

 

 

35./-R: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí. Láska sa nevypína, láska sa nenadúva, láska nezávidí. 1. Teraz vravím: Veľa toho viem, len či takú lásku aj žijem? Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať! ® 2. Na svete je veľa takých miest, o láske slov veľa počujem. Nestačí len slová rozdávať, lásku musíš žitím dokázať! ®

 

 

36./- 1. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.

 

 

37./-1. Náš Pán, On je kráľov Kráľ, Jeho trón, bude naveky stáť, On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.

 

 

38./-1. Tak povedz, či smiem sa vrátiť do dverí otcovských, či ďalej musím sa trápiť, už nemám na to síl. Či odpustíš mi, že som všetko stratil, že pastier svíň som, hanbu som Ti spravil, odpustíš? 2. Tak povedz, či dáš mi nádej, že s Tebou zas byť smiem, nič nechcem, k sluhom len zájdem a službou dám Ti zmier. Či uveríš mi, že chcem začať znova, že nemám v pláne útek zopakovať, uveríš? R: Znova túžba ku Tebe ma ženie, z Tvojích rúk mi žiari odpustenie, slová strácam, čo chystal som sa vyriecť, že ma vítaš, z handier dáš ma vyzliecť. Ty ma ľúbiš som znova Tvojím synom, Ty si z biedy ku Sebe ma zdvihol,[: prosím, Ty ma chráň, Ty ma bráň, veď len Teba mám. :] 3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil, zas šťastné srdce mám. Som krehký, ľahko sa sklátim, to dobre chápeš sám. Si Baránok, čo sníma hriechy sveta, si Záchrancom, keď číha na mňa bieda, Ježiš môj! 4. Si Láskou, ja lásku hľadám, len Ona cenu má. Vo všetkom už som sa sklamal, len Ty si pri mne stal. Hoc viem, že veľa výhod má Tvoj domov, len kvôli Tebe chcem sa vrátiť domov, Ježiš môj!  R:

 

 

39./- 1. Ty si najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám, Tebe ponúkam.:/ /:Obnov ma svojím Duchom Svätým, nech ako Ty stále svietim.:/

 

 

40./- 1. V Bohu je moja spása i sláva moja, len Boh je moja sila.  Len v Bohu nájde pokoj duša moja. V Ňom je nádej moja.

 

 

41./- 1. Cestou s nami kráčaj Pane, my nechceme na mieste stáť. Keď zblúdime, podaj ruku, keď padneme, pomôž vstať!  R: /: A do svetla svojho voveď,  voveď nás. :/  2. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl. Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.   R:  3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma. V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.   R:  4. Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš. Už ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá.  R:

 

 

42./- 1. Božia láska príď,  ako mocný oceán . /: Prúď cez nás svojou milosťou, Božia láska príď k nám :/

 

 

43./- (Si Štítom) Ty nenecháš ma v samote, pri mne stojíš vždy, keď cítim sa ďaleko unášaný. Prístav v Tebe nájde každá loď stratená, si ten, kto nesie všetky moje bremená. Si mojou túžbou, mojím snom, nekonečným dňom. R: Si štítom mojím v časoch ťažkých, jediný pôvod lásky, nádej, čo je vždy prítomná. Pôda, ktorá pod nohami denne moje kroky chráni, niet toho, kto sa Ti vyrovná. Si mojou túžbou, mojím snom..nekonečným dňom.

 

 

44./- (Srdce chvály) 1. Hudba dohráva, všetko stíši sa a ja prichádzam. Priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád. ® Viac ako pieseň ti dám, lebo to čo žiadaš nie je len pieseň sama, ak niečo iné sa zdá Ty vieš čo je pravda ty vidíš, čo v srdci mám. Túžim sa vrátiť do srdca chvály, kde si jedine ty, jedine ty Ježiš. Odpusť mi Pane, že neverný som, si to jedine ty, Jedine ty Ježiš. 2. Nekonečný Kráľ nik nevysloví, čo ti patriť má. Aj keď slabý som, všetko to čo mám každý dych je tvoj  ®:
/:Viac ako pieseň ti dám, Viac ako pieseň ti dám, Viac ako pieseň ti dám.:/
/:ty vidíš, čo v srdci mám ty vidíš, čo v srdci mám Viac ako pieseň ti dám.:/

 

 

45./-1. Otvor mi oči Duch Svätý, otvor mi oči môj Pán , vidieť Ťa túžim, vidieť Ťa túžim  2. Chcem vidieť Teba vo mne rásť a žiariť svetlo Tvojej slávy vylej na mňa lásku a moc spievam svätý, svätý, svätý 3. Svätý svätý svätý, svaty svaty svaty, svätý svätý svätý, vidieť Ťa túžim.

 

 

46./- (Najmocnejšia láska) 1.Ty ma dvíhaš vždy, keď k zemi padám. Vo mne dýchaš, keď seba hľadám a keď zdá sa, že už nevládzem nič, posielaš mi krídla holubíc. 2. Ty mi dávaš to, čo nikto iný. Dotykom liečiš všetky moje viny. Ku mne sa skláňaš, si milosť večná, Ježiš, láska nekonečná.  R: Mocnejšia je ako vody oceána, hrejivejšia ako jarný slnečný lúč. S Tebou nebojím sa kráčať do neznáma, nikdy od seba ma neodlúč. 2. Keď zúri búrka, príval strháva breh, keď sa mi rúca pod nohami svet, vtedy mi dávaš svoj záchranný čln, s Tebou vyplávam zo zradných vĺn. 3. Aj keď mráz príde, do srdca prinesie chlad, si ohňom lásky, čo roztápa ľad. Pred Tvojou žiarou stráca sa tma, Ty si láska nekonečná. R: Nechcem viac bez Teba byť, (bez Teba byť) , život svoj chcem s Tebou žiť. (s Tebou žiť) , Bez Tvojej lásky tu na zemi,  (bez lásky) , bol by svet navždy stratený.

 

 

47./- Život svoj ti odovzdám , lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán čo si za mňa život dal. 2. S tebou viem že neprehrám lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma zmažeš krvou z tvojich rán. 3. Spasenie v tebe mám nikto nemôže mi vziať čo mi dávaš sám. Dnes už viem, že neprehrám v tvojich rukách život mám. (Môj Boh a Pán život svoj v tebe mám.)

 

 

48./- (Nádherný Boh) 1.Úžasný, tak úžasný si v láske bez hraníc. Tvoj kríž mi dáva milosť sľúbenú. Nik nevidel, nik nepočul niet srdca, čo tuší jak slávny je a nádherný Boh môj.  R:Nádherný Boh, ťa ľúbim nádherný Boh, ja ťa ctím Nádherný Boh, nech pieseň znie. 2. Všemocný, tak všemocný zem tvoju slávu má, moc tvojich diel v nej každý rozpozná. Krása tvojho kráľovstva spev môjmu srdcu dá, tak zázračný, tak zázračný Boh si. R: 3.Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás. Tou láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná. R: 4. Mne v duši pieseň znie, mne v duši pieseň znie, mne v duši pieseň znie, nádherný Boh.

 

 

49./-(Neopustíš) 1. Aj keby som šiel dolinami tam, kde číha smrť, viem tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom ktoré život mi dá, tak nevzdám to veď viem že ťa mám.  R1: Nebojím sa zlého veď môj Boh je blízko mňa. Ak môj Boh je blízko koho sa mám báť? Koho sa mám báť?  R2: Nie, nie, ty neopustíš keď dobre je, či v časoch zlých.  Nie, nie, ty neopustíš keď vánok je, či búrka hrozí. Nie, nie, ty neopustíš nie, v žiadnej chvíli ma neopustíš. 2. Už vidím svetla jas, ktorý žiari v srdciach vytrvalých a veniec slávy pripravený. A raz musí prísť zlému koniec no kým príde ten čas, chcem aby si bol oslávený.   R1:   R2:   3. Už vidím svetla jas, ktorý žiari v srdciach vytrvalých. A raz musí prísť zlému koniec no kým príde ten čas. Vždy ťa budem chváliť, vždy ťa budem chváliť. R2

 

 

50./-1. Ty mi dávaš nohy jeleníc  s tebou naberiem denne nových síl. S tebou preskočím aj múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva. 2. Kde nadej zomrela, vzkriesenie zatrúbi a hymnu slobody mi do úst položíš, nikto už nevezme čo si mi zasľúbil zo žalmom na perách zaspávaš v pokoji. Na na na...

 

 

51./- 1. Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň! Vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem! Vďaka Ježiš, že mi Lásku dávaš! Volám Abba, Abba, Otče! Volám Abba, Abba Otče!

 

 

52./- Vyvyšujem Teba Pane nad týmto dňom, vyvyšujem Teba Pane nad každým človekom, vyvyšujem Teba Pane nad všetkým, čo stvorené je, vyvyšujem Teba Pane nad svojím životom. /:Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno (4x):/

 

 

53./- 1. Jasnou rečou hovorí život svedkov Kristových, ako máš žiť, keď spokojným, šťastným chceš byť. Život prostých rozkoší, nudy prázdnych starostí, keď každým dňom sa s veľkým zlom láska borí. ®: Môžeš kráčať proti prúdu, tiež v láske všetko spáliť smieš. /: Len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť. :/ 2. Jeho tvár je pokojná, zovretú päsť nepozná a veru tým katom biednym ruka žehná. Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich spoznáš pochopíš, že s Kristom žiť znamená zisk, to uvidíš. ® 3. Každý rub má i svoj líc, život nie je iba z kríz, tak vôľu skoľ, pokor sa skloň vezmi svoj kríž. Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš. ®

 

 

54./-1.Zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním, zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním, prosíme, by jednota bola obnovená v nás, aby svet celý uzrel svedkov Kristových v nás, aby svet celý uzrel lásku v nás. 2. [: Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň. :] Budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje, že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je, že nás všetkých nekonečne miluje. 3. [:Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet. :]Chrániť dôstojnosť ľudskú, ktorou Boh obdaril nás, rozvíjať dary srdca, rozvíjať viery jas, šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás. 4.[: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet. :] Chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ, Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás, Duchu vzdajme chválu, ktorý býva v nás.

 

 

55./ 1. Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia. Príď už a premeň ľudstvo celé v nové stvorenia. R: Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás. Nenechaj nás kráčať nocou, osvieť rozum náš.2. Prebuď nás svojím dychom svätým, zažeň temnotu, navráť zblúdilých, uzdrav hluchých, žehnaj životu.3. Prebuď svedomie otupených, zbližuj národy. Zavej a priveď zotročených v ríšu slobody.

 

 

56./ Prosíme Ťa Bože, vyslyš prosby naše, nádejou, posilni nás. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja, príď Tvoj pokoj do nás.

 

 

57./- 1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi moje srdce, ruky, moju tvár.  Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni každý úsmev čo mi život dal.  R:Ty nás vítaš v chráme plnom lásky na tom Tvojom tichom nádvorí.  Čakáme Ťa každú chvíľu, prosíme Ťa,  daj nám silu. Mária, Ty naša Kráľovná,  Mária,  Ty naša Kráľovná. 2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí. Silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.

 

 

58./- 1. Keď kľačím pred tebou, v srdci svojom radosť mám. Ó, Mária,  Pani naša, svieť mi na ceste v tmách. R: [: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictatum. :]  2. Pani naša dobrá, ty vieš, ako ťaží žiaľ. Horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi na ceste v tmách.  R:

 

 

59./- 1. Znej pieseň Márii, spievaj duša moja, tej bielej ľalii, Matke Spasiteľa. R /: Ó, Panna Mária, Ty biela ľalia, ave Mária, ave Mária.:/ 2. Tou piesňou vábi nás zvon v nebies diale, keď bolesť znášame, srdce trápia žiale. R: 3. Tá pieseň znie Ti dnes aj z vône hája, a s Ňou sa i v láske naše srdce spája. R:

 

 

60./-1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, Mária ťa volá, poď moje dieťa. R: [: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím, vrhnem sa pod jej ochranný plášť. Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou, Mária je Matkou najdrahšou. :] 2.Ona nám vždy vyprosí hojné milosti; na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti. R: 3.Matka moja láskavá, ja ťa milujem, srdce svoje mladé tebe darujem. R:

 

 

61./-1. Mária, Mária, Mária, celého sveta Kráľovná, Mária, Mária, Mária, prijmi nás do svojho lona. Mária, Mária, Mária, náš národ ťa opäť vzýva, Mária, Mária, Mária, prijmi nás do svojho lona.  R: Bohom zvolená, Bohom zvolená, matka prečistá, matka prečistá, od vekov stvorená, od vekov stvorená, Matka Kristova, Matka Kristova.

 

 

62./-1. Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú, Patrónke Slovenska poklonu vzdávajú. Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenská spieva krajina: Tisíc ráz buď Zdravas, oroduj vždy za nás! 2. Radostná chvíľa nám, vždy vtedy nastáva, keď Matka Šaštínska zvonmi nás zvoláva. Poďme rodáci, ženy a panny, milostivý chrám tu je pred nami. Radostne spievajme, Máriu vítajme. 3. Šaštínsky chrám vzácnou zdobený je perlou; Patrónka Slovenska TU si tróni s berlou. Matka premilá nášho národa, oroduj za nás u svojho Syna! Národ ťa zve, volá, vypros mu pokoja!

 

 

63./-(Šťastie) 1. Je dnes taký zvláštne, krásny deň, ktorý zmení  všetko na dobré a naše úmysly trochu rozjasní.  Skúsme sa zamyslieť o šťastí! Šťastie, to je úsmev na tvári.  Šťastie je byť tu, pri oltári. Tak blízko pri Matke, ktorá poteší.  S Máriou je život najlepší!  R: Stále medzi nami žije Mária. Stále medzi nami Matka Mária. 2. Všetko je z lásky a pre lásku. Všetko to nám  dáva otázku, že prečo je človek taký strašne zlý.  Skúsme sa zamyslieť čo robí: Hľadá šťastie, ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie. On musí pochopiť, že s Máriou byť,  to je tváre druhých rozjasniť.  R:   3. Skúsme sa častejšie pomodliť. Skúsme nežné  teplo pocítiť, ktoré zavanie v našich srdiečkach  a z duší nám odoženie strach. Zoberme si, ľudia, vedomie. Pozrime, čo robí  svedomie. Už nikdy nechceme zlosť a nenávisť. Pokúsme sa len s Máriou žiť. R:

 

 

64./- 1. Máš v duši pieseň anjelských zborov, máš v duši bolesť tých najkrajších tónov. Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia, máš v sebe nádej pre tých, čo sa súžia.  R: [: Mária, s Tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára.:]  2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti, máš v sebe naplnenie spasiteľných čností. Máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa hľadajú, máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa volajú.    R:  3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa, žehnaj každej piesni, v strunách mojích zostaň. Kytice veršov z najkrajšieho kvetu patria Tebe, Mária, Božiemu svetlu.   R:

 

 

65./-1. Mária, Matka bolestná, ty nás láske učíš, pod krížom stojíš žalostná, s Pánom svojím trpíš. R: Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, gratia plena. 2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš, k pokániu voláš a žehnáš, ľudstvo v srdci nosíš. R: 3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým, ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým. R:

 

 

66./-  (Majster môj)  1. On šiel v páľave dňa a po prašných cestách, všade učil milovať a odpúšťať. S mýtnikmi jedával, urážky vedel zniesť a skláňal sa nad tými, ktorí plačú. R: Majster môj, predo mnou cesta, ktorou kráčať musím ako ty. Majster môj, vôkol sú ľudia, ktorých mám milovať ako ty. Majster môj, ťažko je cudziu ťarchu vziať na seba ako ty. Majster môj, dokážem všetko, kým prebývať budeš so mnou ty. 2. On prijal vdovin groš, slzy Magdalény, poznal, čo je milovať a odpúšťať. Nikodémovi on v noci bol povedal, že pravdu treba hľadať, po nej túžiť. R:  3. Ideme v pále dňa zvyklými cestami, on nás učí milovať a odpúšťať, sadnúť si s hriešnikmi, zabudnúť na rany a skláňať sa nad tými, ktorí plačú. R:

 

 

67./- (Halleluja) 1.Ty mi dávaš silu žiť, vďaka že tu môžem byť, len Tebe spievať Ježiš s láskou chcem. Ty si mojím ja som Tvoj, s Tebou vyhrám každý boj, len Tebe spievať budem Halleluja... 2.Každý deň je Tvojím dňom, Ty môj pane si svetlom v ňom, osvieť mi cestu čo smer k Tebe má. Dnes i zajtra navždy chcem, milovať Ťa, Tebe len, spievať s láskou chvály Halleluja... 3.Tvoja láska bezbrehá, je úžasná a silu dá, Tvoj pokoj moje srdce napĺňa Ty si z lásky život svoj za mňa dal som dlžník Tvoj s vďakou spievať chcem Ti Halleluja.. 4.Vložím sa do Tvojích rúk, Ty pretrpel si mnoho múk, aby si ma spasil, zachránil. Kto mi viacej môže dať, čo sa mi už môže stať, keď si so mnou Pán môj Halleluja... 5.Svetlo ktoré žiari nám, to v duši hreje cítiš sám, tú lásku Božiu večnú, nemennú. Pripravil si nový dom, keď čas príde chcem žiť v ňom s Tebou v sláve Tvojej Halleluja...

68./ Vďačiť Ti chcem,mama, za nežnosť i za lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.  R:/:Vďaka za to,že si mi dala život, zatiaľ, čo ty si mala len bolesť. Teraz srdce moje Ti volá mama vďaka Ti za lásku. Aj keď možno zajtra nebudem už pri tebe svetlo tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne.:/  2. Ukryla si v srdci, každé trápenie i bôľ. Všetko si mi dala aj ten úsmev milý tvoj. R:/

69./ S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom chceš mať aj z nás rybárov ľudí.  Siete nám podávaš, do sveta posielaš, chceš, aby bol rybolov bohatý, bohatý. R: /:Aleluja, aleluja, s tebou svet dobývať chcem. Aleluja, aleluja, s tebou svet dobývať chcem.:/ 2. Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť a ľudskú nenávisť odplácať láskou. Na seba spoliehať nemôže nikto z nás, preto nám Ducha daj a ním nás sprevádzaj, sprevádzaj. R:/ 3. Vďaka, že každý deň v bratovi ťa nájdem, že i ten najmenší k tebe je bránou. Vďaka, že v bolestiach môžem ťa nachádzať, vstúpil si do každej a tam sa s nami stretávaš. R:/ 4.Vďaka, že každý deň v bratovi Ťa nájdem, že i ten najmenši k Tebe je bránou. Vďaka, že spoločne pôjdeme po ceste, vďaka Ti, najdrahší, vďaky Ti vzdávam, Pane môj.

70./ Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno. A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú, aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
Ref.: Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Uprostred trápení, uprostred súžení Ježiš je Pán. Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Lebo verím, v Neho verím.   ( Aj keby nekvitol fík ) 2. Keď blízky priateľ opustí, a je tak ťažké odpustiť keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú.  Ref.:

71./ ®: Chváľme služobníci, chváľme svojho  Pána meno Ježiš, alleuja.  1.Tam, kde znie plač v srdciach zranených,Boh posiela svoje slovo. Pán volá nás k sebe na Sion, kde prebýva v svojej sláve.   ®:  2. Nech Boží ľud všade víťazí, ruku svoju vlož na Sion. Boh otvára svoje náručie, prichádza k tým, čo ho ľadajú.  ®:  3. Tam tvoje deti tancujú s radostou , meno Tvoje prespevujú. Boh pre svoj ľud žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalem.®:

72./ R: .Velebí s radosťou duša moja Pána velebí, velebí duša moja Pána. Lebo veľké veci urobil mi Pán, a sväté, sväté je jeho meno. 1.Pán zhliadol na poníženosť a pokoru služobnice,  ajhľa, odteraz ma budú blaženou volať  všetky pokolenia. R:  2. Mocných zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakŕmil dobrotami, boháčov prepustil na prázdno. R:

73./ Toto je moje telo, Eucharistia. Toto je kalich mojej krvi, Eucharistia. To telo si ty, to telo som ja,

to telo sme my, Eucharistia.

74./ Golgota, Golgota, Golgota.
1. Tu pod krížom zostávam rád, chlad sveta sem nepreniká, strach, bolesť i žiaľ sa neznámym stal, keď v slzách na kríž pozerám. R/: Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ani ľudská zloba, môj Ťa držal hriech. Klince nedržali na kríži Ťa, viem, iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel. 2. Spomínam na slávny deň, keď pod krížom padnúť som smel, keď Boží mi Syn sňal bremeno vín, v jas premenil strašlivý tieň.  R/:  3. Ja na Teba hľadím, môj Pán, jak plný si bolesti, rán. Tá milosti moc už minula noc, dnes od hriechov slobodu mám. R/:
Golgota, Golgota, Golgota.

76./  1.Ježiš môj, pred tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom zomrieť si šiel. Mnohokrát ja žasnem ako máš nás rád a stojím tu dnes ešte raz stojím tu dnes ešte raz.  R-/:A znova hľadím na kríž kde si svoj život dal, som pokorený láskou srdce zlomené mám, znova ďakujem ti ďakujem, svoj život ti dám. :/  2.Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský vládca raz budem tam stáť. Teraz však, tu žasnem ako máš ma rád a chválu ti vzdám ešte raz, chválu ti vzdám ešte raz.
R-/:   zaver:   Vďaka za tvoj kríž, vďaka za tvoj kríž, Vďaka za tvoj kríž, priateľ môj.

77./ R-/:  Ježiš žije, Ježiš žije,  všetci ľudia nech to vedia: Ježiš žije.    Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia:  Ježiš žije.  1.Všetci z mŕtvych vstaneme,  Všetci z mŕtvych vstaneme, Všetci z mŕtvych vstaneme,  jak On, aleluja, bratia
Vtedy, až sa skončí čas  Ježiš Kristus príde zas a my všetci zmŕtvych  vstaneme jak On.   R:  2.A On s nami zostane  a On s nami zostane  a On s nami zostane  náš Pán,  aleluja, bratia, nech sa každý pridá k nám,  nikto nemusí byť sám, Ježiš s nami zostane,  jak sľúbil nám.  R:  3.On je veľký pomocník,  On je veľký pomocník,On je veľký pomocník,  i tvoj, aleluja ,bratia .
Otázniky, ktoré máš,  všetko, s čím sa stretávaš Ježiš chce byť pomocníkom   všetkých nás.  R:

78./ R: Aleluja šabalaba- labambam,  Aleluja šabalaba- labambam  Aleluja šabalaba- labambam  amen, amen
1. Ježiš za nás zomrel a z mŕtvych vstal . . . amen, amen ® 
2. Svätého ducha nám on dal . . ® 
3. Všetci sme tu jedna veľká rodina . . . ® 
4. Ježiš žije a príde raz. . . 
5. Ty si môj Pán a ja ťa mám rád . . . ®

 

79./ R:  Veľkú lásku stále dávaš nám Pane, neustále požehnávaš nás. /: Radi k tebe prichádzame svoje srdcia prinášame ó Pane k tebe pred oltár. :/ 1. Máme radosť tvoju v duši Tvoj pokoj je svetlo sila v nás, ten kto to s tebou už raz skúsil túži v tebe žiť a rásť.  R:  2. Búrku mora v každej duši, nahraď vánkom, v ktorom prebývaš, ten kto to s tebou už raz skúsil, uverí, že máš ho veľmi rád. R:

80./ 1. Teší sa moje srdce, Boh má ma rád, zaplesá duch môj šťastím, Boh má ma rád, spievam si, bratia, sestry, Boh má ma rád, len Boh má ma rád.  2. Otvor mu svoje srdce, Boh má ťa rád, vyznaj mu svoje hriechy, Boh má ťa rád, zajasaj s nami v šťastí, Boh má ťa rád, len Boh má ťa rád.  3. Keď nevieš ešte o tom, Boh má ťa rád, daruj mu život celý, Boh má ťa rád, nájdeš v Ňom šťastie pravé, Boh má ťa rád, len Boh má ťa rád.  4. Tešia sa naše srdcia, Boh nás má rád, zaplesá duch náš v Pánu, Boh nás má rád, spievajme všetci spolu, Boh nás má rád, len Boh nás má rád.  5. Oznámte ľuďom, svetu Boh ich má rád, zbavil ho celkom hriechu, Boh ich má rád, daroval život, je tu, Boh ich má rád, len Boh ich má rád.

131./   1. Ach, poďte, kresťania,pozdraviť kríž svätý,
na ktorom je Kristus bolestne rozpätý.

REFF: Kriste na kríži, Kráľu najvyšší, zmiluj sa nad nami. Pre pať svätých rán milosť udeľ nám a odpusť nám viny.  2. Poď, poď a dívaj sa, kiesťanská ty duša
ako náš Spasiteľ preťažky kríž znáša R:   3. Matička preimila, keď si sa s ním stretla a svojho Synačka poznať už nemohla R:   4. Matička prermla jak bys' ho poznala, keď sa mu všetka krv po tele vyliala R:

5. Pristúp sem, prístup sem krestan-ska ty duša,
pozri, jak si hriechmi zranila Ježiša R:   6. Už visí na kríži, vo veľkej bolesti volá on: Otče môj, prečos' ma opustil? R:   7. Plač, duša kresťanská, nad smrťou Krista, plač, urob mu čistý hrob jak verný vyznavač.

S tebou bude on, buď mu priateľom. Keď si ťa zavolá: Duša, ku mne poď, márnosť sveta zhoď, peklo ťa nezdolá.

144./  1. Ktorýs' za nás trpel,náš Vykupiteľ, prosíme my teba, daj milosť z neba. Umučením svojím odním zlorečenie, v ktoré sme upadli, skrz prehrešenie.  2. Obetovaný si, lebo sám chcel si. Proroci hlásali, prorokovali, diabla že porazíš, nad peklom zvíťazíš a že ho nad nami moci pozbavíš.  3. Hoci nič nezvinil a dlh odčinil, pre našu zlosť a hriech znášal trpkosti; pre nás trpel rany, luzou opľúvaný, aby sme, nehodní, boli spasení.  4. Na smrť ťa zranili, pohanom dali, prútmi ťa šľahali, ukrižovali, a v krvi predrahej, z vlastných rán cedenej, šiel si na Golgotu z lásky nesmiernej.  5. Len tvoja dobrota nádej je moja, že duši dáš milosť, skrotíš vo mne zlosť. Daj nám pomoc k tomu, dušiam, ktoré tonú, by sme ťa tu ctili, v nebi chválili!

149./  1. Nevinnosť premilá, - čo si učinila? - Za koho omdlievaš, - za koho umieraš - tak žalostne, tak ľútostne? - Za koho umieraš, - za koho omdlievaš? 2. Umiera nevinný - Syn Boží jediný, - na kríž zavesený - celý poranený - pre hriech, zlosti - neprávnosti, - umiera nevinný - Syn Boží jediný.  3. Trpí za nás muky, - pohliadni na ruky, - klincami ranené, - nohy prerazené: - pre hriech, zlosti - neprávosti, - trpí veľké muky, - pohliadni na ruky.  4. Krv z pravého boka - na spôsob potoka - krvavého tečie, - poľutuj, človeče! - Pre hriech, zlosti, - neprávosti, - ó, hriešny, človeče, - krv Kristova tečie!  5. Nakloňuje hlavu - od tŕňov boľavú; - na presvätom tele - nemá miesto celé; - pre hriech, zlosti - neprávosti, - na presvätom tele - nemá miesto celé.  6. Hriešniku nešťastný, - kresťane nevďačný, - pre tvoj hriech spáchaný - Ježiš trpí rany! - Nechaj zlosti, - neprávosti, - pre Kristovu bolesť - nechaj hriešnu neresť.

255./ 1. Svätú obeť začíname v mene tvojom, Ježišu, aby bola, ťa žiadame, užitočná pre dušu. Ó Pane náš, Krá-ľu nebies, prispej svojou milosťou, by sme mohli omšu svätú vypočuť s po­božnosťou. 2. Chváľme Boha jediného, jak len chváliť môžeme,: lebo jeho velebného chváliť dosť nemô­žeme. Chváľme Boha spevom, rečou, chváľme ho i skutkami, chváľme ho vždy s úctou väčšou, svojimi vždy čnos­ťami. 3. Verím v Boha jediného, ktorý je náš Stvoriteľ, v Jezu-Krista, Syna jeho ktorý je náš Spasiteľ; verím v Ducha presvätého, v božstve obom rovného, Tešiteľa pre-sladkého ak nám vždy láskavého. 4. Nech je milá Obeť naša ako obeť Ábela, ktorú ti kňaz tu prináša, bo Cirkev ho posiela: prijmi obeť chleba, vína, Synom nám založenú učiň, Otče, by slúžila nám všetkým ku spaseniu.
5. Svätý, svätý, Pán Boh svätý, jediný v troch osobách, Boh náš Otec, Syn, Duch Svätý, nerozdielny v bytnostíach. Hosana mu na výsostiach, česť a vďaky vzdávajme, chválu jeho majme v ústach každý deň, keď vstávame.

270./ 1. Klaniam sa ti vrúcne, - Bože večitý, - pod spôsobom chleba - z lásky ukrytý! - [:Srdce moje tebe - sa len oddáva, - že si Pánom jeho - vďačne uznáva.:] 2. Zrak môj i chuť chceli, - by ma oklamať, - ale sluch ma učí - pevnú vieru mať. - [:Verím, čo Syn Boží - ustanovil nám, - ten klamať nemôže, - kto je Pravda sám.:]3. Na kríži sa skrylo - samo božstvo len, - tu i človečenstvo - skryté zbožňujem. - [:V oboje ja verím, - Bože vznešený, - a prosím, čo prosil - lotor skrúšený.:]4. Ó, pamiatka smrti - Krista Ježiša, - chlieb náš živý, sladkosť - sveta najvyššia, - [:daj, nech duch môj vždy len - tebou sa živí, - po sladkosti tvojej - vždy je dychtivý.:]5. Ó, Baránku Boží, - Kriste, Pane môj, - v neskonalej láske - dnes sa so mnou spoj. - [:Tvojej krvi stačí - kvapka jediná, - aby z všehomíra zmyla sa vina.:] 6. Ako Tomáš rany - ja tu nevidím, - predsa ťa vyznávam, - že si Boží Syn. - [:Rozmnož vo mne vieru - i nádej k tebe, - láskou srdce tiahni - do neba k sebe.:]

278./ 1. Ó, láska, nádej, spása, - ó, Spasiteľu môj, - len tebe sa oddávam, ty pravdy, dobra zdroj. - [:Za tebou, Bože, túžim - jak v noci, tak vo dne; - ranami srdca svojho - raň srdce dnes vo mne.:]  2. Tys' všemohúci Bože, - Pán sveta celého, - hľaď milostivo z neba - tu na mňa hriešneho. - [:Tvoj Syn ma oslobodil - z rúk diabla, od hriechu - a dal mi dobrotivo - tú pravú potechu.:]  3. Jak by som nemiloval - jak by som nechválil - vždy teba, Jezu Kriste, - že si ma zachránil, - [:že si sa obetoval, - môj Kriste nevinný, - a že si pre mňa zomrel, - môj poklad jediný.:]

288./ 1. Tebe žijem, Ježiš môj, - tebe Ježiš, umieram, - v živote a vo smrti - tebe patriť si žiadam. 2. Moje srdce úbohé - prijmi, Bože, láskave, - naveky chcem tvojím byť - a žiť k tvojej oslave.

303./ 1. Duša Kristova, posväť ma, - telo Kristovo, spas ma, - krv Kristova, napoj ma, - voda z boku Kristovho, - obmy ma. 2. Utrpenie Kristovo, posilni ma; - ó, dobrotivý Ježiš, vyslyš ma. - Nedaj mi od seba odlúčiť ma - a pred nepriateľom zachráň ma. 3. V hodinu smrti mojej povolaj ma - a káž mi prísť k tebe; - by som ťa so všetkými svätými - chválil a velebil naveky. Amen.

330./ 1.Anjelským pozdravením zvon sa ozýva, každý verný kresťan dnes Máriu vzýva: Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás! 2.Pannu anjel Pánov bol takto pozdravil, poklonil sa Márii a jej hovoril: Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás! 3.Plná božej milosti, nevinnosti kvet, počneš Krista milého, ktorý spasí svet. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás! 4.Na tie slová Mária uľakala sa. Ako sa to môže stať? posla pýta sa. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás! 5.Anjel Pána zvestoval v poníženosti: Neľakaj sa, Mária, plná milosti. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás! 6.Vôľu ti ja zvestujem Boha silného: počneš v svojom panenstve z Ducha Svätého. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás! 7. Z teba, Panna, zrodí sa slávny Spasiteľ, najvyššieho Boha Syn, náš Vykupiteľ. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás! 8.Po tých slovách Mária hlavu sklonila, nebeskému posolstvu vďačne zvolila. Ave, ave, Mária, zaznej vrúcny hlas! Zdravas', zdravas', Kráľovná, srdce, plesaj v nás!
 

337./ 1. K Márii voláme - v každej úzkosti: - Pros u Boha za nás, - Matka ľútosti! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]  2. Ku tebe vzdycháme, - Panna ctihodná: - pros u Boha za nás, - Brána nebeská! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:] 3. Ochraňuj nás, Matka - Slova Božieho: - Pros u Boha za nás, - u Syna svojho! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:] 4. My k tebe voláme, - Matka premilá: - Pros u Boha za nás, - Matka predivná! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:] 5. Prosíme ťa zbožne: - Neopúšťaj nás! - Mária, buď s nami, - oroduj za nás! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]

411,/ 1. Ó, Mária, Kráľovná ružencová, - pros vždy za nás v nebesiach - svojho Syna, - by nás miloval - a ochraňoval, - pomocnú ruku - svoju podával.  2. Zišli sme sa pomodliť - tvoj ruženec, - z prosieb svojich vijeme - tebe veniec. - Matka premilá, - pros za nás Syna, - naša pobožnosť - nech mu je milá.  3. Smutné vdovy, siroty - ťa volajú - a chudobní pomoci - tiež čakajú. - V biede, v úzkosti - každý ťa prosí. - Všetkých porúčaj - svojmu Synovi.

498./Ježišu, Kráľu neba i zeme, - tebe sa klania anjelov chór, - velebnosť tvoju v hymnách a piesňach - vyznáva svätých i svätíc zbor. - Ukrývaš svoju tvár vo Sviatosti, - lež viera zrie ju tu oslávenú, - preto my Bohu vo svätostánku - vzdávame úctu a poklonu.  2. Ježišu, Kráľu neba i zeme, - blažených duší opojenie, - zo srdca tvojho osláveného - plynie im večné potešenie. - Skrývaš ho pred nami vo Sviatosti, - túžime za tebou, nebeský zdroj. - Ježišu, Kráľu neba i zeme, - so Srdcom svojím nás večne spoj.  3. Ježišu, Kráľu neba i zeme, - z lásky k nám telom učinený, - kam siaha okraj pevniny, mora, - zneje spev chvály rozochvený. - Ráč prijať láskavo pieseň našu, - ktorú ti zo srdca tu spievame, - požehnaj za to nám telo, dušu, - ktorú ti, Pane, oddávame.  4. Ježišu, Kráľu neba i zeme, - ty si nás krvou svojou spasil, - ó, kraľuj v srdciach veriacich svojich, - vieru v nás oživ, vieru posiľ. - Veríme v teba, že ty si Boh náš, - že si cesta naša i život náš; - k tvojmu sa Srdcu láskou vinieme, - ty v sebe živý zdroj pravdy máš.

500./ Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku. Zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového, veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš.

545./ 1.Ó, Bože, darca darov, obdaruj nás. keď oltár sme my, Kristus obeť a kňaz. Nech tvoja láska našu rozhrieva zas a zmení tak život náš. 
R: Náš národ ctí teba pod Tatrami, zachovaj a chráň ho pred htrozbami! Cyril a Metod ťa priniesli k nám, dedičstvo, vieru nám chráň!  2.Od predkov našich cez nás sláva ti buď! V nás cez potomkov našich sláva ti buď! Sláva ti za to, Bože, sláva ti buď, že tvoríš nás v nový ľud. R:  3.Otec, Syn, v Duchu lásky Boh jeden ste a viera nás dvíha k vám, preto prosme: nech vierou v Boha národ náš mocnie v nás a jednota v láske zas. R: 4.Prácu rúk našich k chlebu pridávajme, utrpenia zas k vínu primiešajme. Keď chlieb a víno v Krista premení kňaz, Boh s Kristom príjme aj nás. R:

575./ 1.Blíž k tebe, Bože môj len k tebe blíž, keď tlačí do prachu mňa ťažký kríž. Duch výš povznesie sa a  v piesni ozve sa. Blíž k tebe, Bože môj len k tebe blíž.  2.Keď ranou rúk svojich ma bičuješ len nech ma milosťou posilňuješ. By ma tak každý kríž len k tebe viedol blíž, len k tebe Bože môj, len k tebe blíž.  3.Viem cesta do neba tŕň a kameň, predsa po nej kráčať neprestanem. A keď kde tu klesnem i vtedy vzdychať chcem: Len k tebe Bože môj, len k tebe blíž.  4.Keď by mi svital deň blaženosti, srdce omdlievalo od radosti i v ten radosti deň veselo volať chcem: Len k tebe Bože môj, len k tebe blíž.  5.To nech mi je heslom: len k tebe blíž či lietam k výšinám, či padám níž. Nech plyniem k tebe len, vo večný ľúby sen, len k tebe Bože môj, len k tebe blíž. 

 

 

MODLITBA: Pane Ježišu Kriste, my slovenskí veriaci v pokore prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme Ťa, odpusť nám čím sme sa prehrešili proti Tebe a proti svojim blížnym. Nech Tvoje milosrdenstvo a Tvoja nekonečná láska nás vnútorne očistí a oslobodí a zbaví našich zlých predsudkov. Ty si nás tu zhromaždil a povolal do svojho spoločenstva. Preto Ťa prosíme, skrze svoju milosť urob z nás jednu rodinu tvojich veriacich. Daj, aby sme boli jedno ako Ty a Otec ste jedno. Ty si povedal proste a dostanete, preto obraciame svoje srdcia k Tebe a prosíme Ťa o požehnanie našich námah, aby slovenskí veriaci tu v Chicagu, Ťa raz mohli oslavovať v Slovenskej katolíckej misii. Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska, oroduj za nás. Amen.

bottom of page